You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POTANSİYEL MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SEBA Office Boulevard Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. No:21 C35-36 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ONİCORN YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“ONİCORN” veya “Şirket”) olarak; ad, soyad, cep telefonu, iş telefonu, e-posta adresi, iş adresi, pozisyon, ses kaydı tipindeki kişisel verileriniz;


 • • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
 • • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, ONİCORN’un satış-pazarlama birimi amirleri ve çalışanlarına, iş birliği içerişinde olunan firmalara ve gerekli görülmesi halinde Şirket yöneticilerine aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik/otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Dilediğiniz zaman ONİCORN’a başvurarak;


 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya https://www.onicorn.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “SEBA Office Boulevard Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. No:21 C35-36 Sarıyer/İstanbul ” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@onicorn.com.tr adresine iletebilirsiniz. ONİCORN’un, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

ONİCORN YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ